Overheidsingrepen in de energiemarkt

Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing

Gepubliceerd: 01/06/2011

Met ten minste 53 financiële en andere maatregelen stuurt de Nederlandse overheid de ontwikkelingen op de energiemarkt. Niet al deze ingrepen stroken met het huidige streven naar een
CO2-arme energievoorziening. Zo druisen kortingen en vrijstellingen op belasting voor energiegebruik voor grootverbruikers in tegen het streven naar energiebesparing. Ook genoten fossiele energiedragers in 2010 nog altijd meer voordeel uit de schatkist dan hernieuwbare energiebronnen.

De resultaten van het gemeenschappelijke onderzoek van Ecofys en CE Delft, komen op een moment dat in de politiek en de maatschappij een debat wordt gevoerd over het speelveld voor verschillende energiebronnen en energiebesparing onder invloed van overheidsbeleid.