Duurzame energie ambities IPO

Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

Gepubliceerd: 01/09/2010

In het Klimaat– en Energieakkoord tussen het Rijk en de Provincies 2009-2011 zijn de doelstellingen en streefcijfers voor klimaatverbetering vastgelegd.

Ecofys heeft recentelijk de duurzame energie ambities van de provincies, zoals deze in een matrix in dit akkoord zijn opgenomen, in nauwe samenwerking met de provincies en met behulp van het door Quintel ontwikkelde Energie Transitie Model, nader geactualiseerd en uitgewerkt. Een doel hiervan is om de provincies een beter inzicht te geven in de beleidsmatige consequenties van de duurzame energie doelstellingen voor het eigen grondgebied.

Het rapport bevat tevens concrete aanbevelingen voor zowel de provincies als het Rijk om de voorgenomen ambities te realiseren. Een lange-termijn visie met een meer programmatische aanpak is wenselijk om de ontwikkeling van duurzame energie op het ten doel gestelde niveau te brengen en om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst voldoende politiek-bestuurlijke prioriteit houdt.

Opdrachtgever: Interprovinciaal Overleg (IPO).