Waarde van Congestiemanagement

Duurzaamheidsdoelstellingen zullen er naar verwachting toe leiden dat het aantal elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen sterk zal toenemen. Deze ontwikkelingen zorgen voor een grotere belasting van het elektriciteitsnetwerk. Als gevolg hiervan zullen netbeheerders in toenemende mate geconfronteerd worden met de vraag of distributienetten en mogelijk ook transmissienetten verzwaard moeten worden. 

 “Vraagrespons” (of “demand side management”) wordt vaak genoemd als een mogelijkheid om deze investeringen in vergroting van de netwerkcapaciteit te beperken. Hiermee wordt bedoeld dat, met behulp van fijnmazige informatie-uitwisseling, vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd, waarbij rekening kan worden gehouden met een begrensde netwerkcapaciteit. Bij een begrensde netwerkcapaciteit wordt de term “congestiemanagement” gebruikt. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat uitbreiding van (delen van) de netwerkinfrastructuur achterwege kan blijven of in mindere mate nodig zal zijn.

In deze studie heeft Ecofys de vraag beantwoordt wat de waarde is van de introductie van dit alternatief voor verzwaring. Inzetten van flexibiliteitsopties ten behoeve van congestiemanagement kan netverzwaring in bepaalde gevallen voorkomen of uitstellen. Daarvoor heeft Ecofys de systeemkosten geanalyseerd. Dit zijn kosten voor het mogelijk maken van vraagsturing, de kosten voor verzwaring van de distributienetwerken en de transmissienetwerken, en de kosten voor opwek. Deze systeemkosten worden vergeleken in een situatie zonder en met congestiemanagement.

Extra informatie vindt u in ons persbericht op dit project.