Urban Energy

De huidige stedelijke energie-infrastructuur is aan het veranderen. Het aandeel duurzame energiebronnen neemt toe, de energieproductie wordt sterker gedecentraliseerd en de verwarmings- en transportsectoren schakelen in toenemende mate over op elektriciteit. De markten voor elektriciteit, verwarming en brandstof raken daarom steeds verder met elkaar vervlochten. Tegelijk biedt de digitalisering van stedelijke energiesystemen nieuwe manieren om toezicht te houden op het energieverbruik en dit te automatiseren en te beheersen. Deze veranderingen roepen veel vragen op: Hoe zal onze stedelijke energie-infrastructuur er in de toekomst uitzien? Hoe zal de vraag naar energie veranderen? In welke mate zullen gebouwen, mobiliteitssystemen, regionale energiesystemen en gedecentraliseerde duurzame energieproductie onderling samenwerken?

Met een duidelijke visie op een toekomstig duurzaam energiegebruik in en buiten stedelijke gebieden biedt Ecofys een antwoord op al deze vragen. Wij hebben ruime ervaring in de ontwikkeling van strategieën en implementatie trajecten  die een oplossing bieden voor het toekomstige stedelijke energiesysteem. Wij begrijpen de veranderingen die nodig zijn om in de driehoek tussen overheden, spelers op de energiemarkt en eindgebruikers tot deze overgang te komen.

“Urban Energy” ondersteunt de ontwikkeling van goed ontworpen en geïntegreerde stedelijke centra, met een lage CO2 uitstoot. Ecofys stelt bedrijven in staat om hun toekomstige rollen in de stedelijke energieomgeving te identificeren. Wij helpen verenigingen om zichzelf in het politieke debat te positioneren en ambities hoger te leggen, en we helpen overheden bij het ontwikkelen van beleidskaders waarmee de energie- en klimaatdoelstellingen behaald zullen worden.

 • Energie-efficiëntie opschalen

  Energie-efficiëntie als topprioriteit. Hoe doen we dat?
  Het opschalen van energie-efficiëntie is een cruciale factor voor het bereiken van energie- en klimaatdoelen. In 2016 vinden verschillende evaluaties van gerelateerde richtlijnen plaats, die mede bepalend zijn voor het toekomstige energiebeleid. Ecofys biedt overheden en NGO's expertise in het ontwerpen, implementeren en evalueren van beleidsstrategieën en -instrumenten voor energie-efficiëntie. Tevens ondersteunen wij bedrijven bij de ontwikkeling van de juiste bedrijfsstrategieën voor de groeiende...
 • CO2-neutraal bouwen

  Om ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken zijn (bijna) energieneutrale nieuwbouw (BENG) en een aanzienlijke toename van isolatie en herinrichting van bestaande gebouwen van cruciaal belang. Ecofys beschikt over veel ervaring in het ondersteunen van koolstofarm bouwen. Tot onze klantenkring behoren de Europese Commissie, multinationals, nationale overheden, NGO's, professionele brancheorganisaties en bouwgerelateerde industrie.
 • Transport duurzaam maken

  Er is een toenemende behoefte om meer goederen en mensen te vervoeren. Het aandeel van de transportsector in het wereldwijde energieverbruik en CO2-emissies neemt eveneens toe, met gevolgen voor milieu en ruimtegebruik. Om tot duurzame oplossingen in de transportsector te komen, moet een combinatie van nieuwe efficiënte motortechnologieën, passende brandstofkeuzen, verschillende modaliteiten en effectieve ruimtelijke planning worden toegepast. Ecofys ondersteunt u bij deze uitdaging.
 • Werken aan CO2-arme steden

  Uw handleiding voor CO2-arme steden
  Tijdens COP21 in Parijs werd nadrukkelijk gesproken over de urgentie van een transitie naar CO2-arme steden. Met onze kennis van technologieën, middelen, stakeholders en beleidsinstrumenten leiden we onze klanten door de noodzakelijke beleids-, besluitvormings- en implementatieprocessen om CO2-arme steden te realiseren.

Uw contactpersoon

Carsten Petersdorff
Urban Energy
E-mail