Climate Strategies and Policies

De klimaatovereenkomst van Parijs 2015 heeft de afspraken vastgelegd van alle landen om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen door de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 °C. De overeenkomst heeft de bijdragen van een groot aantal initiatieven van bedrijven en andere niet-gouvernementele actoren hiertoe erkend.

De aanwezigheid en zichtbaarheid van Ecofys tijdens internationale klimaatevenementen, zoals Parijs 2015 en andere Partijconferenties (COP) van het UNFCCC, en ons werk met nationale overheden omtrent beleidsontwikkeling en klimaatfinanciering, illustreren ons gerespecteerde leiderschap op dit terrein. Wij combineren inzicht in het globale klimaatveranderingslandschap met onze gedetailleerde kennis over belangengroepen, landen, beleidsinstrumenten en acties. Wij weten welke acties nodig zijn om de vereiste wereldwijde transitie naar een CO2-arme economie te bewerkstelligen. Met deze kennis helpen wij onze klanten om effectieve strategieën en beleid uit te tekenen, te financieren en uit te voeren, zodat een veerkrachtige CO2-arme economie kan worden opgebouwd.

 • Ontwikkel een koolstofarme toekomst

  Wij geloven dat het wereldwijde energiesysteem tegen 2050 volledig duurzaam kan zijn. Werk met ons aan een wereldwijde energietoekomst dat per saldo op nul uitkomt met betrekking de uitstoot van broeikasgassen halverwege de eeuw. Lange termijn beslissingen en investeringen worden nu gemaakt; passen uw beslissingen in een wereld met een netto-uitstoot van nul?
 • Klimaatfinanciering ontsluiten

  Internationale klimaatfinanciering aan lokale behoeften koppelen
  De komende decennia moeten er biljoenen euro's worden geïnvesteerd in een CO2-arme toekomst om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Internationale klimaatfinanciering kan bijdragen aan het dichten van de missiekloof en kan landen in staat stellen zich duurzaam te ontwikkelen conform hun nationale prioriteiten. Ecofys koppelt internationale klimaatfinanciering aan lokale behoeften om een CO2-arme implementatie te faciliteren, met name in ontwikkelingslanden. Wij zijn actief...
 • Ontwerp effectieve CO2-beprijzing

  CO2-beprijzing speelt een essentiële rol in de beleidsmix die nodig is om de, in het Klimaatakkoord van Parijs, afgesproken lagere CO2-uitstoot te realiseren. Ecofys helpt overheden bij het ontwerpen van CO2-prijsbeleid en biedt het bedrijfsleven inzicht in de gevolgen van CO2-tarieven en in de manieren om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die het biedt.
 • Versneld coöperatieve klimaatacties uitvoeren

  Meer impact realiseren
  De laatste jaren hebben steden, regio's en bedrijven talloze klimaatacties ondernomen via initiatieven als RE100 (waarbij invloedrijke bedrijven worden aangemoedigd om bindende afspraken te maken over het gebruik van 100% duurzame electriciteit) en het Compact of Mayors (de grootste coalitie van burgemeesters ter wereld). Bij Ecofys helpen wij klanten coöperatieve klimaatacties te versnellen, ten bate van henzelf en de rest van de wereld.